Algemene voorwaarden

1. De vennootschap onder firma:

37° Celsius brand consultancy is een eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt het verstrekken van marketing- en branding onderzoek, -adviezen en het leveren van marketing informatieproducten.

2a. Opdrachtnemer:

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en, met de inspanning al het mogelijke te doen om de belangen van opdrachtgever goed te behartigen, uitgevoerd door de Eenmanszaak 37° Celsius.

b. Opdrachtgever:

Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van eventueel bestaande eigen Algemene Voorwaarden.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring van derden:

a.      Eenmanszaak 37° Celsius zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met cliënt en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Tevens is zij gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

b.      De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derden te verkrijgen.

c. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 2a van deze voorwaarden.

4. Weigeren of beëindigen opdracht

a.      Eenmanszaak 37° Celsius behoudt zich het recht voor opdrachten met of zonder opgaaf van redenen te weigeren.

b.      Eenmanszaak 37° Celsius is gerechtigd de eventueel al in gang gezette behandeling te staken en de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet op eerste verzoek van Eenmanszaak 37° Celsius zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalings- en overige verplichtingen.

5. Tarieven, verschotten, betalingstermijn:

a.      Tenzij anders overeengekomen wordt door Eenmanszaak 37° Celsius een vast dag (deel) tarief wordt gehanteerd, zoals deze periodiek door Eenmanszaak 37° Celsius wordt vastgesteld.

b.      Verschotten die door 37° Celsius ten behoeve van de cliënt moeten worden betaald, worden vooraf en separaat in rekening gebracht. Tenzij anders afgesproken, wordt 50% van de projectsom bij opdrachtbevestiging in rekening gebracht en 50% bij oplevering.

c.      Alle bedragen zijn exclusief BTW.

d.      Declaraties van Eenmanszaak 37° Celsius dienen binnen 30 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan.

e.      Iedere vertraging in de betaling brengt voor de debiteur de verplichting mee, van rechtswege en zonder in verzuimstelling, verzuimrente te betalen ter hoogte van de vastgestelde wettelijke rente verhoogd met

3 procentpunten per jaar en cumulerend, onverminderd een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten over de som van de niet of niet tijdig betaalde factuurbedragen met een minimum van € 112,50 per factuur.

6. Reclames

Reclames (uitsluitend schriftelijk) met betrekking tot de door Eenmanszaak 37° Celsius verstrekte dienstverlening, gevoerde administratie, alsmede terzake van facturen, behoeven door Eenmanszaak 37° Celsius slechts in behandeling te worden genomen mits ingediend binnen 14 dagen na het verstrijken van de maand, waarin de omstreden diensten zijn verleend, respectievelijk de factuur is verzonden. Na het verstrijken van voormelde termijn van 14 dagen worden reclames niet meer door Eenmanszaak 37° Celsius in behandeling genomen en wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

7. Vervaldatum vorderingsrechten

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Eenmanszaak 37° Celsius in verband met door Eenmanszaak 37° Celsius verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

8. Omschrijving van degenen die zich op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen:

a.      Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Eenmanszaak 37° Celsius, alsmede ten behoeve van degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn of zijn geweest.

b.      De in deze overeenkomst opgenomen bepalingen bevatten de volledige weergave van de rechten en plichten van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande voorstellen of mededelingen, mondeling of schriftelijk met betrekking tot dit onderwerp.

c.      Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.

9. Keuze toepasselijk recht; forumkeuze:

De rechtsverhouding tussen Eenmanszaak 37° Celsius en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

11. Taal van de algemene voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer: 33306161.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.